Zespół Komendanta Głównego Policji przygotowuje projekt koncepcji zwiększenia ochrony prawnej policjantów

Zespół Komendanta Głównego Policji przygotowuje projekt koncepcji zwiększenia ochrony prawnej policjantów

Komendant Główny Policji powołał zespół, którego zadaniem jest przygotowanie narzędzi i rozwiązań prawnych zwiększających ochronę prawną policjantów. Funkcjonariusze podejmują rocznie kilkanaście milionów interwencji i kontroli drogowych. Ich działania cechuje profesjonalizm i szacunek wobec obywateli. Policjanci niestety narażeni są na pomówienia, niezasadne utrudnianie podejmowanych czynności i inne reakcje. Komendant Główny Policji dostrzegając problem podjął działania zmierzające do zwiększenia ochrony prawnej policjantów.

W wyniku prac zespołu, w skład którego weszli między innymi przedstawiciele Komendy Głównej Policji, jednostek Policji, Szkół Policji oraz związków zawodowych, przygotowywany jest projekt koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Co ważne, prace zespołu oparte są m.in. na analizie wniosków i oczekiwań policjantów z całego kraju.

Zespól zamierza przedstawić między innymi propozycję zmiany zapisu art. 15 ustawy o Policji poprzez dodanie jednoznacznie brzmiącego prawa policjantów do wydawania poleceń w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Inną propozycją jest wprowadzenie nowej regulacji w kodeksie wykroczeń, sankcjonującej uniemożliwienie lub udaremnienie wykonania czynności służbowej poprzez niestosowanie się do poleceń jako wykroczenie.

Zespół będzie rekomendował również ściganie zniesławienia funkcjonariusza publicznego z urzędu, a karalność znieważenia zarówno podczas, jak i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych (nie tylko przy łącznym wystąpieniu obu przesłanek).

Przygotowywane propozycje zawierają także analizę możliwości prawnej pomocy policjantom w reakcji na przestępstwa przeciwko nim oraz możliwości finansowej rekompensaty kosztów obrony w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, w przypadku odmowy wszczęcia śledztwa, jego umorzenia lub uniewinnienia policjanta.

Istotnym punktem koncepcji jest też propozycja wypracowania mechanizmów pozwalających minimalizować skutki bezpodstawnych oskarżeń i pomówień oraz wdrożenia kampanii społecznej na rzecz uświadamiania obywatelom, że funkcjonariusze publiczni podlegają szczególnej ochronie prawnej.

Kierownictwu polskiej Policji zależy na tym, aby policjanci czuli wsparcie ze strony Państwa, a przełożeni każdorazowo udzielali pomocy w sprawach, które dotyczą pomówień policjantów.

(KGP / dm)