Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Zezwolenie - o którym mowa w art. 65 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – wydaje
w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy złożony  co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom
- organem właściwym jest:

 • w przypadku dróg różnych kategorii — organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii  (organy zarządzające ruchem określa art. 10 Prd);
 • w przypadku dróg tej samej kategorii — organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Organizator imprezy przesyła w co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:

1) właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji,
 a także

      2) komendanta oddziału Straży Granicznej — jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub

      3) komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej — jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;

2) rodzaj i nazwę imprezy;

3) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;

4) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;

5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;

6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1) szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

3) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 Prd;

 • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
 • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną
  w uzgodnieniu z Policją,
 • rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w art. 65a ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania:

-  znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,

-  liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,

-  bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.

 

 • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
 • oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
 • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
 • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją
   w trakcie trwania imprezy,
 • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających
  z przebiegu imprezy — przed imprezą i w trakcie jej trwania;

5) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy
- do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;

6) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Do imprez, o których mowa w art. 65 Prd , nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.

W sprawach nieuregulowanych w art. 65-65h Prd stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawy Prawne:

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) /art. 10, art. 65 oraz art. 65a-j/.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).