Ogłoszenia o pracę

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku  poszukuje kandydatów na stanowisko:

_____________________________________________________________________________________________________

 

KONSERWATORA

Wymiar etatu: 1,0 etatu

Miejsce wykonywania pracy – Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Główne obowiązki:

 • dokonywanie bieżących przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie komendy i jednostek podległych;
 • wykonywanie prac ślusarskich, remontowych, konserwatorskich, naprawczych na terenie KPP w Brzesku i jej jednostkach podległych w celem utrzymania należytego stanu technicznego obiektów i urządzeń;
 • codzienne sprawdzanie stanu podległych urządzeń i pomieszczeń, w przypadku stwierdzenia wszelkich braków, usterek lub awarii natychmiastowe ich usuwanie po wcześniejszej akceptacji przełożonego;
 • eksploatacja i dozór urządzeń oraz instalacji gazowych przesyłających i zużywających paliwa gazowe oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło;
 • całoroczny nadzór nad sprawnością pieców C.O. oraz utrzymanie w pełnej gotowości węzła centralnego ogrzewania w okresie zimowym;
 • utrzymanie w czystości kotłowni, rozdzielni gazu;
 • prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego kotłowni i sieci C.O., uczestnictwo w okresowych przeglądach kotłowni C.O. dokonywanych przez firmy zewnętrzne;
 • eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających przetwarzanych, przesyłających i zużywających energię elektryczną;
 • dokonywanie bieżących przeglądów, konserwacji i napraw sieci wodnokanalizacyjnej oraz urządzeń sanitarnych;
 • dokonywanie przeglądów i wykonywanie konserwacji agregatu prądotwórczego oraz prowadzenie książki pracy agregatu;
 • prowadzenie dziennika pracy konserwatora;
 • dokonywanie zakupu materiałów i narzędzi konserwatorskich po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem odpowiedzialnym za budżet;
 • należyte gospodarowanie się częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi, rozliczanie i zdawania zużytych materiałów i części podlegających zwrotowi;
 • właściwe dbanie o powierzone narzędzia i urządzenia;
 • w razie wystąpienia takiej konieczności, odśnieżanie dachów na budynku KPP w Brzesku;
 • doraźne wykonywanie czynności kierowcy;
 • doraźna pomoc przy załadunku i rozładunku sprzętu, materiałów biurowych i innych;
 • doraźna pomoc w pracach wykonywanych przez mechanika samochodowego.

Wykształcenie:

-           zasadnicze zawodowe.

Wymagania konieczne:

-           uprawnienia z zakresu eksploatacji kotłów parowych oraz wodnych  na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

-           uprawnienia z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

-           umiejętność dokonywania  prac konserwatorskich i ślusarskich oraz prac remontowo-malarskich;

-           roczne doświadczenie w pracy na stanowisku konserwatora lub stanowisku podobnym;

-           prawo jazdy kategorii „B”.

Wymagania pożądane:

-           uprawnienia spawalnicze;

-           samodzielność;

-           komunikatywność;

-           dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

-           życiorys i list motywacyjny;

-           kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-           kopie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia;

-           kopie świadectw pracy;

-           oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 1 lit. a RODO w związku ze zgłoszeniem się do procesu rekrutacji oraz klauzula informująca z RODO (wzór oświadczenia w załączeniu);

-           kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (wzór oświadczenia w załączeniu).

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 5 lipca 2020 roku.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

ul. Szczepanowska 53

32-800 Brzesko

 

Inne informacje:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 września 2020 roku.

Wynagrodzenie miesięczne brutto:około 3.500,00 złotych.

O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 47 83 21 205 w godzinach od 9:00 do 13:00    .

 

Wzory oświadczeń

_____________________________________________________________________________________________________