Ogłoszenia o pracę

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku  poszukuje kandydatów na stanowisko:

_____________________________________________________________________________________________________

 

na stanowisko :  sprzątaczki 

Wymiar etatu: 0,825 etatu (przeciętnie: 33 godziny tygodniowo)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy    Wydział Wspomagający KPP w Brzesku

                                                 ul. Szczepanowska 53, 32-800 Brzesko             

Główne obowiązki:

utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania a w szczególności:
-           codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, klatek schodowych, korytarzy i  pomieszczeń sanitarnych oraz najbliższego otoczenia przed wejściem do budynku komendy;

-           zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg, czyszczenie posadzek;

-           mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet i innych przedmiotów będących na wyposażeniu pokoi czy pomieszczeń służbowych;

-           utrzymanie w należytej czystości sprzętu kwaterunkowego znajdującego się w pomieszczeniach biurowych;

-           sprzątanie pomieszczeń specjalistycznych w tym PDOZ (pomieszczeń dla osób zatrzymanych) i strzelnicy;

-           mycie lamp, drzwi;
-           mycie urządzeń sanitarnych, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących;
-           mycie okien i ram, wymiana firan i zasłon okiennych;
-           wynoszenie śmieci.

Warunki pracy:

-        praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych przy oświetleniu naturalnym i sztucznym oraz na zewnątrz budynku w zmiennych warunkach atmosferycznych ;

-        praca z obciążeniem fizycznym układu mięśniowo-szkieletowego;

-        praca na wysokości do 3 metrów;

-        kontakt z substancjami chemicznymi, drażniącymi, alergizującymi oraz z materiałem biologicznie czynnym;

-        pracownik wyposażony jest w odzież roboczą i środki ochrony osobistej;

-        brak warunków szkodliwych na stanowisku pracy.

Wykształcenie:

-      podstawowe.

Wymagane dokumenty:

-      życiorys i list motywacyjny;

-      kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-      kopie świadectw pracy;

-      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 1 lit. a RODO w związku ze zgłoszeniem się do procesu rekrutacji oraz klauzula informująca z RODO;

-      kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  11 października 2019 roku.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

ul. Szczepanowska 53

32-800 Brzesko

 

Inne informacje:

-     Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego w celu ustalenia czy sprawdzany kandydat do pracy daje rękojmię zachowania tajemnicy.

-     Wynagrodzenie miesięczne brutto: około 2380,00  złotych.

O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: (014) 66 26 205.

 

- Oświadczenia (kliknij aby pobrać)

_____________________________________________________________________________________________________