Informacja publiczna

 

Opis sprawy/zadania

Dostęp   do informacji publicznej

Czego dotyczy

Informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Formularze do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Miejsce składania dokumentów

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie (e-mailowo, listownie, faksem)

Termin zakończenia procedury

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe - wnioskujący zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Dodatkowe informacje

W myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej – ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art.1 ust.2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich   projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych