Ogłoszenia o pracę

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku  poszukuje kandydatów na stanowisko:

_____________________________________________________________________________________________________

 

Sprzątaczki

 

Wymiar etatu: 0,625 etatu (przeciętnie: 5 godzin dziennie, 25 godzin tygodniowo)

Liczba stanowisk pracy:

Miejsce wykonywania pracy    –  Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

                                                         ul. Szczepanowska 53, 32-800 Brzesko                    

Główne obowiązki:

-        sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych, oraz najbliższego otoczenia przed wejściem do budynku komendy;

-        sprzątanie pomieszczeń specjalistycznych w tym PDOZ (pomieszczeń dla osób zatrzymanych) i strzelnicy;

-        mycie okien;

-        utrzymanie w należytej czystości sprzętu kwaterunkowego znajdującego się w pomieszczeniach biurowych;

-        wykonywanie powyższych obowiązków podczas nieobecności w  pracy innych sprzątaczek.

Warunki pracy:

-        praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych przy oświetleniu naturalnym i sztucznym oraz na zewnątrz budynku w zmiennych warunkach atmosferycznych ;

-        praca z obciążeniem fizycznym układu mięśniowo-szkieletowego;

-        praca na wysokości do 3 metrów;

-        kontakt z substancjami chemicznymi, drażniącymi, alergizującymi oraz z materiałem biologicznie czynnym;

-        pracownik wyposażony jest w odzież roboczą i środki ochrony osobistej;

-        brak warunków szkodliwych na stanowisku pracy.

Wykształcenie:

-      podstawowe.

Wymagane dokumenty:

-      życiorys i list motywacyjny;

-      kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-      kopie świadectw pracy;

-      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 1 lit. a RODO w związku ze zgłoszeniem się do procesu rekrutacji oraz klauzula informująca z RODO;

-      kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  10 grudnia 2018 roku.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

ul. Szczepanowska 53

32-800 Brzesko

 

Inne informacje:

-           Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego w  celu ustalenia czy sprawdzany kandydat do pracy daje rękojmię zachowania tajemnicy.

-           Wynagrodzenie miesięczne brutto: około1400,00  złotych.

O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: (014) 66 26 205.

 Wzór oświadczenia kandydata dot. RODO

_____________________________________________________________________________________________________